Regulaminy

Aby pobrać dokument w formacie PDF, kliknij TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU „ZASMAKUJ W KAWIE SEGAFREDO”

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, związane z konkursem „ Zasmakuj w Kawie Segafredo” (dalej jako Konkurs).

2.   Organizatorem  Konkursu  jest Segafredo Zanetti Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością              z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127098, NIP: 8681746560 REGON: 852630900,zwana dalej „Organizatorem” lub „Segafredo”.

3.   Obsługę Konkursu, czynności techniczno- organizacyjne związane z jego realizacją prowadzi na zlecenie Organizatora firma Pomarańcza Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408), ul. Przelot 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766064, NIP: 7811987297, REGON: 382310629 (dalej „Agencja”) działająca w imieniu i na zlecenie Organizatora. Agencja działa we współpracy z  Gratifica Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-234), ul. Podchorążych 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001056847, NIP: 7272832066, REGON: 380723126 (dalej: Partner).

4.   Celem Akcji jest promowanie nowych produktów marki Segafredo wśród Klubowiczów Klubu Segafredo, którego działalność i cel zostały opisane w Zasadach Członkostwa w Klubie Segafredo oraz aktywizacji społeczności skupionej wokół Klubu Segafredo. Akcja jest prowadzona za pośrednictwem serwisu: www.segafredo.club.

5.   Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu następuję poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 Regulaminu.

6.   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określnych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7.   Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.

8.   Podanie niezbędnych danych do zgłoszenia się do Konkursu i przesłanie Zgłoszenia do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie – na wskazany adres e-mail oraz numer telefonu informacji związanych z Konkursem za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).

9.   Podanie niezbędnych danych do zgłoszenia się do Konkursu i przesłanie Zgłoszenia do Konkursu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń́ końcowych Użytkownika (np. telefonu, komputera) w celu realizacji kontaktu drogą elektroniczną w sprawach związanych z Konkursem, zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.)

10. Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie.

11. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje komisja, powołana przez Organizatora i Agencję (dalej „Komisja”).

12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, wyboru Zwycięzców czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora lub Komisję.

 

§ 2 Czas trwania Konkursu

1.   Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 29 września 2023 roku od godz.[09:00] do dnia 31 stycznia 2024 roku, z tym, że:

1)   termin od 29 września do 22 grudnia 2023 roku do godz. 23.59 – jest terminem zgłaszania Zgłoszeń do Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej;

2)   terminy ogłaszania wyników poszczególnych tur zostały wskazane w ust. 3 poniżej;

3)   terminy wysyłki nagród zostały określone w § 5 ust. 11 Regulaminu;

4)   okres składania reklamacji trwa od 29 września 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.

   

2.   Konkurs podzielony jest na cztery tury:

1)   I tura – temat „Segafredo Dolce ”, który trwa od dnia 29 września 2023 roku od godziny [00:01] czasu polskiego do dnia 19 października 2023 roku do godziny [23:59] czasu polskiego;

2)   II tura – temat „Segafredo Classico ” który trwa od dnia 20 października 2023 roku od godziny [00:01] czasu polskiego do dnia 9 listopada 2023 roku do godziny [23:59] czasu polskiego;

3)   III tura – temat „Segafredo Gustoso ”, który trwa od dnia 10 listopada 2023 roku od godziny [00:01] czasu polskiego do dnia 30 listopada 2023 roku do godziny [23:59] czasu polskiego;

4)   IV tura – temat „Segafredo Collezione”, który trwa od dnia 1 grudnia 2023 roku od godziny [00:01] czasu polskiego do dnia 22 grudnia 2023 roku do godziny [23:59] czasu polskiego.

3.   Wyniki poszczególnych tur zostaną ogłoszone w następujących terminach:

1)   Wyniki  I tury zostaną ogłoszone w dniu 26 października 2023 roku do godz. 16.00;

2)   Wyniki  II tury zostaną ogłoszone w dniu 16 listopada 2023  roku do godz. 16.00;

3)   Wyniki  III tury zostaną ogłoszone w dniu 6 grudnia 2023 roku do godz. 16.00;

4)   Wyniki  IV tury zostaną ogłoszone w dniu 05 stycznia 2023 roku do godz. 16.00.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1.   Udział w Konkursie jest bezpłatny. Udział w Konkursie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są:

1)    Klubowiczami Klubu Segafredo i /lub

2)   osobami, które przystąpiły do Klubu Segafredo równolegle do dokonania zgłoszenia do Konkursu poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza członkostwa na stronie www.segafredo.club), zgodnie z Zasadami Członkostwa w Klubie Segafredo i aktualnej zgody na przesyłanie informacji handlowych związanych z działalnością Klubu Segafredo oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,

spełniające dodatkowo warunki wskazane w ust. 3 poniżej

2.   W Konkursie nie mogą brać udziału:

1)      Klubowicze Klubu Segafredo, będący:

1)      pracownikami i członkami rodziny pracowników Organizatora.

2)      pracownikami i członkami rodziny pracowników Agencji;

Przez „członków rodziny” rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców  i rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.   Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

1)      Zakup w czasie trwania Konkursu (tj w okresie od 29 września do 22 grudnia 2023 roku) jednej z następujących rodzajów kawy marki Segafredo: Caffe Crema Classico 1kg, lub Caffe Crema Dolce 1 kg Lub Caffe Crema Gustoso 1 kg lub Caffe Crema Collezione 1 kg i zgłoszenie tego zakupu poprzez wpisanie numeru paragonu/imiennej faktury VAT oraz dołączenie jego/jej zdjęcia/skanu  w odpowiednim miejscu Formularza konkursowego na stronie www.segafredo.club (UWAGA! Zachowaj paragon do momentu zakończenia Konkursu);

2)      posiadanie statusu członka Klubu Segafredo (prawidłowe wypełnienie Formularza członkostwa na stronie www.segafredo.club), zgodnie z Zasadami Członkostwa w Klubie Segafredo i aktualnej zgody na przesyłanie informacji handlowych związanych z działalnością Klubu Segafredo oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu; lub przystąpienie do Klubu Segafredo równolegle do dokonania zgłoszenia do Konkursu poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza członkostwa na stronie www.segafredo.club, tj. podanie co najmniej imienia i nazwiska, adresu e-mail i aktywnego polskiego numeru telefonu), zgodnie z Zasadami Członkostwa w Klubie Segafredo i aktualnej zgody na przesyłanie informacji handlowych związanych z działalnością Klubu Segafredo oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;

3)      udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe obowiązujące w danej turze Konkursu;

4)      dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie”) poprzez wypełnienie Formularza konkursowego dostępnego w serwisie: www.segafredo.club oraz akceptację niniejszego Regulaminu.

4.   Organizator wyznacza następujące zadania konkursowe na poszczególne tury Konkursu:

1)      Zadanie konkursowe dla I tury konkursu: „Segafredo Dolce to finezyjnie delikatna kawa. Co dla Ciebie jest ideałem delikatności?”;

 

2)      Zadanie konkursowe dla II tury konkursu: „Segafredo Classico daje klasyczne pobudzenie. A co dla Ciebie jest ideałem klasyki?”;

3)      Zadanie konkursowe dla III tury konkursu: „Segafredo Gustoso to intensywnie inspirująca kawa. Co dla Ciebie jest źródłem inspiracji?”;

4)      Zadanie konkursowe dla IV tury konkursu: „Segaferdo Collezione to wyjątkowa kawa na szczególne okazje. Opisz swoje najbardziej wyjątkowe przeżycie.”

5.   Przesłane zgłoszenia, które nie spełnią warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 – 3, zostaną odrzucone.

6.   Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedno Zgłoszenie w całym Konkursie. W przypadku ustalenia dokonania więcej niż jednego Zgłoszenia – kolejne Zgłoszenia/ Zgłoszenia będą wykluczone. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestnika (zgłoszeń przez niego dokonanych i przyszłych) który narusza postanowienia niniejszego ustępu.

7.   W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Regulaminie.

8.   Zgłoszenia niekompletnie, nieprawidłowe tj. niespełniające warunków określonych w niniejszym paragrafie lub sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub niedopuszczalne na podstawie postanowień Regulaminu, będą wykluczane i nie będą brały udziału w Konkursie. Za Zgłoszenie niekompletne uznaje się w szczególności Zgłoszenie, w którym:

1)   Uczestnik nie potwierdził adresu e-mail i/lub numeru telefonu zgłoszonego w Formularzu członkostwa;

2)   Uczestnik zgłosił numer telefonu, który nie jest aktywnym polskim numerem;

3)   Uczestnik podał nieprawidłowe/nieprawdziwe dane lub dane niekompletne, w tym m.in. nie spełniające któregokolwiek z wymogu wskazanego w ust. 1- 7 powyżej Regulaminu;

4)   Uczestnik przedstawił dowód zakupu kaw, o których mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej Regulaminu, wskazujący na zakup kaw poza okresem trwania akcji (tj. zakupu kawy w okresie innym niż od 29 września do 22 grudnia 2023 roku);

5)   Uczestnik przedstawił dowód zakupu kaw, który został uprzednio zgłoszony do Konkursu;

9.   Niedopuszczalne jest zgłoszenie do Konkursu Zgłoszenia, które:

a.      narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;

b.      zawiera w swojej treści wulgaryzmy, treści obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści o charakterze erotycznym, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.

10. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, zastrzega, że z chwilą dokonania przez Uczestnika Zgłoszenia zadania konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji na korzystanie ze zgłoszonych zadań konkursowych stanowiących utwór/utwory, na następujących polach eksploatacji:

1)   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów lub ich części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, techniką analogową, cyfrową w dowolnym systemie lub formacie;

2)   utrwalanie oraz zwielokrotnianie całości lub fragmentów utworów jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu, na wszystkich dostępnych nośnikach (DVD, Blu-ray, CD, Video -CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, karta pamięci, pendrive), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, cyfrową zwłaszcza w postaci egzemplarzy dzienników i czasopism kopiowanych techniką drukarską, bannerów, billboardów, plakatów, katalogów, broszur;

3)   wprowadzanie i utrwalanie w pamięci komputera, telefonu komórkowego i innych urządzeń podobnych, do sieci informatycznych, umieszczenie na serwerach i chmurach w sieci Internet;

4)   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy Utworów lub ich części;

5)   rozpowszechnianie utworów samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami;

6)   w zakresie rozpowszechniania utworów lub ich części  w sposób inny niż określony w pkt d i e – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie w ramach utworów multimedialnych, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie utworu w sieci Internet, Intranet i Extranet, w tym na stronach, w mediach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter i inne, w aplikacjach, zarówno online jak i offline, a także na produktach   Segafredo i materiałach używanych w działalności Segafredo;

7)   wykorzystanie utworu w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych;

11. Uczestnik dokonując Zgłoszenia ponadto zobowiązuje się upoważnić Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu (opisu, będącego rozwiązaniem zadania konkursowego) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.

 

§ 4 Nagrody 

1.     Całkowita wartość puli nagród przeznaczona w Konkursie na wygrane wynosi […] brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi łącznie w czterech turach – 12 zestawów (słownie: dwanaście zestawów).

2.     W każdej turze Konkursu nagrodzone są 3 najlepsze zadania konkursowe (Zwycięzcy).

3.     Przewidziane są następujące nagrody dla Zwycięzców poszczególnych tur:

1)   W I turze:

a)   Dla zdobywcy I miejsca – E-voucher do biura podróży Wakacje.pl z przeznaczeniem na wyjazd do Włoch o wartości 7000,00 zł  brutto (słownie: siedem tysięcy złoty 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości  778,00 zł  (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100), przeznaczoną na zapłatę podatku, zgodnie z ust. 4 poniżej. Całkowita wartość zestawu wynosi 7778,00 zł brutto ( słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100)

b)   Dla zdobywcy II miejsca – E-voucher na kurs baristyczny HOME BARISTA do zrealizowania na www.coffeeartmasters.pl  o wartości 149,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100) wraz z kwotą  w wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) przeznaczoną na dojazd na szkolenie wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczoną na zapłatę podatku, zgodnie z ust. 4 poniżej. Całkowita wartość zestawu wynosi 499,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

c)   Dla zdobywcy III miejsca – Kawowy giftpak (Kawa ziarnista Caffè Crema Classico 1kg, Kawa ziarnista Caffè Crema Dolce 1kg, Kawa ziarnista Caffè Crema Gustoso 1kg, Caffè Crema Collezione 1 kg) o wartości 239,60 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych 06/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 27,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych 00/100) przeznaczoną na zapłatę podatku,  zgodnie z ust. 4 poniżej. Całkowita wartość zestawu wynosi 266,60 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 66/100);

2)   W II turze:

a)   Dla zdobywcy I miejsca – E-voucher do biura podróży Wakacje.pl z przeznaczeniem na wyjazd do Włoch o wartości 7000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złoty 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości  778,00 zł  (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) przeznaczoną na zapłatę podatku, zgodnie z ust. 4 poniżej. Całkowita wartość zestawu wynosi 7778,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100)

b)   Dla zdobywcy II miejsca – E-voucher na kurs baristyczny HOME BARISTA do zrealizowania na www.coffeeartmasters.pl  o wartości 149,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100) wraz z kwotą  w wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) przeznaczoną na dojazd na szkolenie wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczoną na zapłatę podatku,  zgodnie z ust. 4 poniżej. Całkowita wartość zestawu wynosi 499,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

c)   Dla zdobywcy III miejsca – Kawowy giftpak (Kawa ziarnista Caffè Crema Classico 1kg, Kawa ziarnista Caffè Crema Dolce 1kg, Kawa ziarnista Caffè Crema Gustoso 1kg, Caffè Crema Collezione 1 kg) o wartości 239,6, zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych06/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 27,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych 00/100) przeznaczoną na zapłatę podatku, zgodnie z ust. 4 poniżej. Całkowita wartość zestawu wynosi 266,60 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 66/100);

3)   W III turze:

a)   Dla zdobywcy I miejsca – E-voucher do biura podróży Wakacje.pl z przeznaczeniem na wyjazd do Włoch o wartości 7000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złoty 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości  778,00 zł  (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) przeznaczoną na zapłatę podatku, zgodnie z ust. 4 poniżej. Całkowita wartość zestawu wynosi 7778,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100)

b)   Dla zdobywcy II miejsca – E-voucher na kurs baristyczny HOME BARISTA do zrealizowania na www.coffeeartmasters.pl  o wartości 149,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100) wraz z kwotą  w wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) przeznaczoną na dojazd na szkolenie wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczoną na zapłatę podatku,  zgodnie z ust. 4 poniżej. Całkowita wartość zestawu wynosi 499,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

c)   Dla zdobywcy III miejsca – Kawowy giftpak (Kawa ziarnista Caffè Crema Classico 1kg, Kawa ziarnista Caffè Crema Dolce 1kg, Kawa ziarnista Caffè Crema Gustoso 1kg, Caffè Crema Collezione 1 kg) o wartości 239,6, zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych06/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 27,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych 00/100) przeznaczoną na zapłatę podatku,  zgodnie z ust. 4 poniżej. Całkowita wartość zestawu wynosi 266,60 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 66/100);

 

4)   W IV turze:

a)   Dla zdobywcy I miejsca – E-voucher do biura podróży Wakacje.pl z przeznaczeniem na wyjazd do Włoch– o wartości 7000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złoty 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości  778,00 zł  (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) przeznaczoną na zapłatę podatku,  zgodnie z ust. 4 poniżej. Całkowita wartość zestawu wynosi 7778,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100)

b)   Dla zdobywcy II miejsca – E-voucher na kurs baristyczny do zrealizowania na www.coffeeartmasters.pl  o wartości 149,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100) wraz z kwotą  w wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) przeznaczoną na dojazd na szkolenie wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczoną na zapłatę podatku, zgodnie z ust. 4 poniżej. Całkowita wartość zestawu wynosi 499,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

c)   Dla zdobywcy III miejsca – Kawowy giftpak (Kawa ziarnista Caffè Crema Classico 1kg, Kawa ziarnista Caffè Crema Dolce 1kg, Kawa ziarnista Caffè Crema Gustoso 1kg, Caffè Crema Collezione 1 kg) o wartości 239,6, zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych06/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 27,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych 00/100) przeznaczoną na zapłatę podatku, zgodnie z ust. 4 poniżej. Całkowita wartość zestawu wynosi 266,60 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 66/100);

 

4.     Partner, działając na zlecenie Organizatora odprowadzi podatek od ww. nagród zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zwycięzcom Konkursu zostanie przyznana (doliczona) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości równowartości podatku, jaki Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany zapłacić z tytułu otrzymanej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1128). Podatek ten zostanie potrącony i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

5.     Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę rzeczową innego rodzaju.

6.     Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

7.     Nagrody niewydane w Konkursie zostają własnością Organizatora.

 

§ 5 Zasady przyznawania i odbioru nagród

1.    Nagrodzone zostaną 3 (słownie: trzy) najlepsze odpowiedzi (Zgłoszenia) spośród udzielonych w każdej turze Konkursu. Oceny dokona Komisja, wg kryterium kreatywność i oryginalność oraz realizacji zadania konkursowego (zgodność z tematem danej tury konkursu) przyznając punktację w skali od 1 pkt do 10 pkt. Wygrywają osoby z największą liczbą przyznanych punktów.

2.    Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo na wskazany w Zgłoszeniu numer telefonu/adres email w dniu ogłoszenia wyników Konkursu, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu w dniu ogłoszenia wyników, kontakt zostanie ponowiony w następnym dniu roboczym. Informacja o wynikach Konkursu zostanie też ujawniona na stronie Klubu Segafredo – www.segafredo.club.

3. Odbiór nagród jest możliwy po uprzednim wysłaniu na adres email podany w korespondencji informującej o wygranej w Konkursie czytelnego zdjęcia/skanu paragonu/innego dokumentu księgowego, który potwierdza zakup kawy wskazanej w §3 ust. 3 pkt 1 Regulaminu i posiada numer zgodny z tym wskazanym w Formularzu konkursowym. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać czytelne zdjęcie/skan paragonu/innego dokumentu księgowego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu powiadomienia o wygranej.

4.     W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą w celu przekazania informacji o wygranej w terminach wskazanych w ust. 2 powyżej lub niedochowaniu terminu na przesłanie czytelnego zdjęcia/skanu paragonu/innego dokumentu księgowego, który potwierdza zakup kawy wskazanej w §3 ust. 3 pkt 1 Regulaminu wskazanego w ust. 3 powyżej – osoba poinformowana o wygranej traci status Zwycięzcy oraz związane z tym prawo do otrzymania nagrody.

5.    Celem realizacji wysyłki nagrody Zwycięzca zobowiązany będzie podać na adres email podany w korespondencji informującej o wygranej w Konkursie.: imię, nazwisko, adres wysyłki z kodem pocztowym (w przypadku nagrody za III miejsce),  adres e-mail, telefon, numer konta bankowego(w przypadku nagrody za II miejsce).

6.    Celem rozliczenia podatku od nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest podać na adres email podany w korespondencji informującej o wygranej w Konkursie. następujące dane: imię nazwisko i adres zamieszkania.

7.    Wysyłka nagród będzie realizowana przez Partnera:

a)  w przypadku nagród za I miejsce – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Laureata zgodnie z ust. 5 powyżej;

b) w przypadku nagród za II miejsce za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres email podany przez Laureata oraz numer konta bankowego zgodnie z ust. 5 powyżej;

c) w przypadku nagród za III miejsce za pośrednictwem wysyłki kurierskiej – Laureaci zobowiązani są podczas odbioru nagrody podpisać Protokół Odbioru Nagrody (wzór: Załącznik nr 1).

8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niedostarczenia bądź podania błędnych danych (w tym braku dostarczenia zdjęcia/skanu dowodu zakupu kawy, braku dostarczenia danych do wysyłki), zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada i zostaje zwrócona Organizatorowi.

9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

10.   W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem lub próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

11.   Nagrody zostaną wysłane nie później niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych po powiadomieniu zwycięzców czyli w dniach [13.11.2023 – 18.01.2024]:

       1) dla I tury – 13 listopada 2023 r.;

       2) dla II tury – 1 grudnia 2023 r.;

3) dla III tury – 21 grudnia 2023 r. ;

4) dla IV tury – 18 stycznia 2023 r. ;§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 

1.   Dane osobowe Uczestników Konkursu i Zwycięzców są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.   Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia Zwycięzców Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.

3.   Administratorem danych osobowych jest Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o z siedzibą w Bochni, ul. Partyzantów 7, 32 – 700 Bochnia, e-mail: [email protected]. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o jakim jest weryfikacja statusu członka Klubu Segafredo oraz realizacja Konkursu służąca aktywizacji społeczności skupionej wokół Klubu Segafredo w serwisie: www.segafredo.club . Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z przeprowadzeniem Konkursu Agencji, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. a Agencja podpowierzyła dalej przetwarzanie danych Partnerowi celem usprawnienia czynności technicznych – organizacyjnych w tym m.in. weryfikacji uprawnienia do wygranej, wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości)

4.   Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o z siedzibą w Bochni, ul. Partyzantów 7, 32 – 700 Bochnia, e-mail: [email protected] lub mailem na adres: [email protected]. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o: [email protected].

5.   Dane osobowe uczestników będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

6.   Dane uczestników, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda – do czasu cofnięcia tej zgody.

7.   Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto w przypadku, gdy dane przetwarzane są w uzasadnionym interesie Administratora Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8.   Podanie danych osobowych w celu uczestniczenia w Konkursie jest dobrowolne. Podanie danych w celu odbioru nagrody jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości odbioru nagrody. 

9.   Podanie danych w celu zgłoszenia reklamacji jest wymogiem, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia reklamacji. 

10. Dane osobowe uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

§ 7 Reklamacje 

1.   Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie do dnia 31 stycznia  2024 roku, przy czym decyduje data wpływu reklamacji.

2.   Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3.   Pisemna reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Klub Segafredo Konkurs nr 1

4.   Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od przyjęcia reklamacji. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1.   Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora. 

2.   Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora lub Agencji i Partnera w związku z realizacją Konkursu zarówno poprzez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.

3.   Organizator oraz Partner kontaktują się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

4.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania z ważnych powodów, w tym w szczególności Organizator może przedłużyć okres trwania, w przypadku braku wpłynięcia odpowiedniej ilości Zgłoszeń (mniej niż 15 Zgłoszeń) lub zmodyfikować zakres nagród. Zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Konkursu i naruszać praw nabytych już przez Uczestników przed dokonaniem zmian w Regulaminie. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie Klubu Segafredo (www.segafredo.club) oraz przesłana w wiadomościach prywatnych do Uczestników, którzy dokonali Zgłoszeń do Konkursu przed dniem dokonania zmiany. 

5.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

6.   Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

Załącznik nr 1
do regulaminu  konkursu
„ZASMAKUJ W KAWIE SEGAFREDO

 

PROTOKÓŁ ODBIORU/WYDANIA NAGRODY

NAZWA konkursu „ZASMAKUJ W KAWIE SEGAFREDO

ORGANIZATOR: Segafredo Zanetti Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

DANE LAUREATA NAGRODY

 

NAGRODA:

 

 

Imię i nazwisko Laureata:

 

 

Data odbioru nagrody i czytelny podpis:

 

 

 

 

 

 

 Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata

 

Miejscowość, data, pieczęć firmowa i podpis Organizatora

 

 

 Aby pobrać dokument w formacie PDF, kliknij TUTAJ


Regulamin


serwisu

www.segafredo.club  oraz Klubu Segafredo

 

Spis treści                                                                                                 

§ 1. Postanowienia ogólne. 2

§ 2. Definicje. 3

§ 3. Wymagania techniczne. 4

§ 4. Świadczenie usług bezpłatnych – postanowienia ogólne. 4

§ 5.Świadczenie usług bezpłatnych – Założenie Konta. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

§ 6.Świadczenie usług bezpłatnych – pozostałe usługi 5

§ 7.Warunki zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

§ 8. Płatności Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

§ 9. Dostawa. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

§ 10. Odstąpienie od Umowy sprzedaży. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

§ 11. Procedura reklamacyjna/ Odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność
świadczenia z Umową
. 6

§ 12. Dane osobowe i pliki cookies. 6

§ 13. Rozstrzyganie sporów.. 7

§ 14. Postanowienia końcowe. 7

 

1.     Serwis internetowy www.segafredo.club  prowadzony jest przez spółkę Segafredo
Zanetti Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni,
adres: ul. Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia, tel.: 784 000 900, adres e-mail:
[email protected].

2.     Regulamin skierowany jest do
wszystkich Użytkowników Serwisu Internetowego. Regulamin określa zasady
świadczenia usług drogą elektroniczną
w Serwisie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem:
www.segafredo.club oraz korzyści przysługujące
Użytkownikom, którzy zdecydowali się zapisać do Klubu Segafredo.

3.     Usługodawca jest usługodawcą
usług świadczonych drogą elektroniczną
w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy
Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8  ww. ustawy. Usługodawca świadczy
usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.     Rozpoczęcie przez Użytkownika
korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie
Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną.

5.     Usługodawca udostępnia
Użytkownikowi Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole strony Serwisu
Internetowego w linku oznaczonym jako Regulamin .

6.     Treść Regulaminu może zostać
utrwalona przez Użytkownika w dowolnym momencie, poprzez jego pobranie
i zapisanie na dowolnym nośniku informacji lub wydrukowanie.

7.     Użytkownik zobowiązany jest do
korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa oraz w sposób zgodny z dobrymi obyczajami
i z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów.

8.     W ramach korzystania z Serwisu
Internetowego zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Użytkownika
treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie treści
zabronionych przepisami prawa lub naruszanie w jakikolwiek sposób prawa
własności intelektualnej.

9.     Wszelkie prawa do Serwisu
Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej
do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także
do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie (za wyjątkiem
logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie internetowym w celach prezentacji
Produktów, do których to prawa autorskie mogą należeć do podmiotów trzecich)
należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób
określony i zgodny z Regulaminem.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia i zwroty pisane wielką lub
małą literą, mają następujące znaczenie:

1)    Formularz członkostwa – dostępny w Serwisie internetowym formularz, który
umożliwia dołączenie do Klubu Segafredo;

2)    Klubowicz – Użytkownik Serwisu Internetowego, który za
pośrednictwem Formularza członkostwa zapisał się do Klubu Segafredo;
W ramach Klubu Segafredo Klubowicz będzie miał
możliwość udziału w akcjach takich, jak:
wydarzenia, konkursy, promocje, oferty, kody rabatowe,
ankiety badawcze, zapytania o opinię, ankiety satysfakcji, dostęp do
ekskluzywnych materiałów i benefitów wyłącznie dla Klubowiczów, w tym quizów,
porad baristów dotyczących sztuki parzenia kawy, przepisów
kawowych, e-booków i video o tematyce kawowej
;

3)    Klub Segafredo – społeczność zainteresowana produktami marki Segafredo organizowana
przez Usługodawcę  i umożliwiająca
Klubowiczom udział w aktywnościach oferowanych przez Usługodawcę w celu promowania
nowych produktów marki Segafredo, której działalność i cel zostały opisane w
Zasadach Członkostwa w Klubie Segafredo.

4)    Newsy – wiadomości e‑mail lub sms
zawierająca informacje handlowe i treści marketingowe (w tym informacje o
nowych produktach Usługodawcy znajdujących się w jego ofercie, aktualnych
promocjach, konkursach, wydarzeniach i rabatach), przesyłane przez
Usługodawcę, na adres e-mail i/lub numer telefonu wskazany przez Użytkownika
w Formularzu członkostwa;

5)    Polityka prywatności 
– zasady przetwarzania przez Usługodawcę (jako administratora danych
osobowych) danych osobowych Użytkowników i obowiązki administratora danych
osobowych, dostępne na stronie głównej w stopce strony głównej Serwisu jako
„Polityka prywatności”;

6)    Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, będący
regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

7)    Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę,
dostępny pod adresem:
www.segafredo.club oraz na dalszych
podstronach, za pośrednictwem którego Użytkownik może zapisać się do Klubu
Segafredo i za pośrednictwem, którego można świadczyć usługi drogą
elektroniczną;

8)    Usługa świadczona drogą
elektroniczną
– bezpłatne usługi świadczone
drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o
Regulamin;

9)    UsługodawcaSegafredo Zanetti Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów nr 7, 32-700
Bochnia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000127098, BDO: 000010973;

10) Użytkownik – osoba korzystająca z usług świadczonych drogą
elektroniczną w Serwisie internetowym;

11) Zasady Klubu – Zasady Członkostwa w Klubie Segafredo dostępne na
stronie Serwisu pod linkiem:
https://segafredo.club/wp-content/uploads/2023/09/Zasady-czlonkostwa-w-Klubie-Segafredo.pdf.

 

§ 3. Dane
kontaktowe

1.     Na potrzeby niniejszego
Regulaminu, Usługodawca podaje swoje dane kontaktowe:

1)    Adres korespondencyjny: ul.
Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia;

2)    Adres do reklamacji: ul.
Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia, email:
[email protected];

3)    Adres e-mail Usługodawcy:  [email protected]  ;  

4)   
Numer telefonu Usługodawcy: Biuro
Obsługi Klienta: +48
784 000 900.

Użytkownik może porozumieć się ze Usługodawcą
za pomocą adresów i numerów  telefonów
podanych w niniejszym ustępie. Użytkownik może skontaktować się telefonicznie z
 Usługodawcą w dni robocze (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.

2.     Usługodawcą nie pobiera żadnych
opłat za komunikowanie się z nim przy wykorzystaniu środków porozumiewania na
odległość. Użytkownik poniesie koszty zgodnie z cennikiem dostawcy, z
którego usług korzysta.

 

1.     Usługodawca zapewnia Użytkownikowi poprawność́
działania Serwisu Internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub
nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja
10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA, na ekranach
o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm
trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek:
Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne
wyświetlanie Serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu
Internetowego, należy je wszystkie wyłączyć́.

2.     W ramach wymagań technicznych
niezbędnych do dokonania rejestracji za pomocą Formularza członkostwa,
Użytkownik powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz
urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym wymagania techniczne
odpisane w ust. 1 powyżej.

3.     Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu
internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich
lub brakiem kompatybilności Serwisu internetowego z urządzeniami Użytkownika.

 

§ 5.
Świadczenie usług bezpłatnych – zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie
usług drogą elektroniczną

1.     W ramach prowadzenia Serwisu
internetowego Usługodawca świadczy bezpłatnie na rzecz Użytkownika następujące
usługi świadczone drogą elektroniczną:

1)        
Formularz członkostwa;

2)        
Formularz konkursowy (formularz dostępny czasowo – w
okresie trwania konkursów organizowanych dla Klubowiczów Klubu Segafredo;

3)        
inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną,
które są dostępne w Serwisie internetowym.

2.     Umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną
zostaje zawarta, w zakresie:

1)    Formularza członkostwa – w chwili
wskazania na stronie Serwisu Internetowego adresu e-mail oraz danych wskazanych
w Formularzu członkostwa i zatwierdzenia zgody na przesyłanie wiadomości
mailowych poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj”/ „Zapisz mnie”/ „Dołącz” w
trybie określonym poniżej dla zapisu do Klubu Segafredo – § 6 Regulaminu, na
czas nieokreślony;

2)    Formularz konkursowy – w chwili
wskazania na stronie Serwisu Internetowego opcji „Chcę wziąć udział w
Konkursie”/”Chcę wysłać zadanie konkursowe” lub podobne oraz wskazanie danych
wymaganych do wzięcia udziału w konkursie określonych w regulaminie konkursu i
zatwierdzenia zgody na przesyłanie zgłoszenia konkursowego poprzez kliknięcie
przycisku „Zgłoś mnie”/ „Dołącz” w trybie określonym każdorazowo w regulaminie
konkursu – na czas określony trwania konkursu;

3)    innych usług świadczonych drogą
elektroniczną, które są dostępne w Serwisie internetowym – w chwili rozpoczęcia
korzystania z takiej usługi, na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą złożenia dyspozycji realizacji usługi poprzez
kliknięcie przycisku „Zapisz”/”Wyślij”/”Udostępnij” albo z chwilą
wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu internetowego
.

3.     W wypadku, gdy Użytkownik zmienił
swoje dane wskazane w Formularzu członkostwa/Formularzu konkursowym, w tym w
szczególności adres e-mail lub numer telefonu i nie poinformował o tym fakcie
Usługodawcy, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do
Użytkownika według dotychczasowych danych zgłoszonych przez Użytkownika w
Formularzu członkostwa/Formularzu konkursowym. Użytkownik ma możliwość
każdorazowego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swoich danych za
pośrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie na adresy kontaktowe
Usługodawcy.

4.     Użytkownik jest uprawniony do
korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie
jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w
celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która
naruszałaby interes Usługodawcy.

5.     Użytkownikowi przysługuje w
każdej chwili prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartych na czas nieoznaczony, w tym rezygnacji
z członkostwa w Klubie Segafredo (rezygnację z usługi Formularza członkostwa)
poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail
wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu.

6.     Usługodawca zastrzega sobie prawo
odmowy realizacji usług ma rzecz Użytkowników, w przypadku nieprzestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.

7.     Usługodawca ma prawo wypowiedzieć
umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty
elektronicznej, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail
podany przez Użytkownika, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w
przypadku gdy Użytkownik korzysta z danej usługi w sposób niezgodny z jej
przeznaczeniem, działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników, narusza
przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

8.     Usługodawca informuje, że
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną jest związane z
przesyłaniem danych przy pomocy sieci Internet, co obarczone jest ryzykiem
charakterystycznym dla tej sieci. Użytkownicy powinni stosować adekwatne środki
techniczne, które ograniczą zagrożenia z tym związane, w tym w szczególności
programy antywirusowe oraz programy chroniące tożsamość osób korzystających z
sieci Internet.

9.     Usługodawca jest uprawniony do
zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku gdy Użytkownik
korzysta z nich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, działa na szkodę
Usługodawcy lub innych Użytkowników, narusza przepisy prawa lub postanowienia
Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest
uzasadnione względami bezpieczeństwa, a w szczególności: przełamywaniem przez
Użytkownika zabezpieczeń strony Serwisu internetowego lub innymi działaniami
hakerskimi. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z przyczyn
wskazanych powyżej trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia przyczyn naruszeń.
Usługodawca prześle Użytkownikowi informację o zablokowaniu dostępu do
usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, 
na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu członkostwa.

 

§ 6.Świadczenie usług bezpłatnych – Formularz
członkostwa , Zapis do Klubu Segafredo

1.        
Usługodawca udostępnia w Serwisie Internetowym Formularz
członkostwa, który umożliwia zapisanie się do Klubu Segafredo.

2.        
W celu zapisania się do Klubu Segafredo, Użytkownik
dokonuje rejestracji:

1)    poprzez prawidłowe wypełnienie
Formularza członkostwa (dla skutecznej rejestracji wymagane jest wypełnienie
następujących rubryk formularza: imię i nazwisko, e-maili i numer telefonu).
Dodatkowo opcjonalnie Użytkownik może podać miasto zamieszkania oraz datę
urodzenia). W trakcie procesu rejestracji do Klubu Segafredo wymagane jest
zaakceptowanie treści Regulaminu oraz Polityki prywatności i kliknięcie
przycisku „Dołącz ”.

3.        
Ze względu za zakres działalności Klubu Segafredo opisany
w Zasadach Klubu dla skutecznego zapisania się do Klubu Segafredo wymagane jest
wyrażenie przez Użytkownika na przesyłanie informacji handlowych związanych z
działalnością Klubu Segafredo oraz zgody na związane z tym przetwarzanie  danych osobowych Użytkownika (przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych. Na skutek wyrażonych zgód
Usługodawca będzie wysyłał do Użytkowników
wiadomości
zawierające treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące Usługodawcy –
Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. Treści te dotyczyć będą produktów, ofert,
promocji i aktualności Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. Oznacza to, że Użytkownik
jako członek Klubu Segafredo Klubowicz może otrzymać od Usługodawcy np.
zaproszenie do udziału w konkursach, kody rabatowe do wykorzystania w sklepach
internetowych Usługodawcy, prośby o wyrażenie opinii o produktach/akcjach
Usługodawcy, prośby o wypełnienie ankiet dotyczących produktów/akcji
Usługodawcy. Informacje takie mogą być przesyłane za pomocą systemów do
automatycznej wysyłki takich wiadomości.

4.        
Wypełnienie i wysłanie Formularza członkostwa jest
konieczne do uzyskania statusu Klubowicza Klubu Segafredo.

5.        
Brak podania wymaganych w Formularzu członkostwa danych
lub podanie nieprawidłowych danych uniemożliwi korzystanie z benefitów Klubu
Segafredo wskazanych w Zasadach Klubu.

6.        
W trakcie wypełniania Formularza członkostwa, Użytkownik
ma możliwość zapoznania się
z Polityką Prywatności, Regulaminem oraz Zasadami Klubu, a wysłanie Formularza
członkostwa jest możliwe wyłącznie po akceptacji ich treści poprzez oznaczenie
odpowiedniego pola w Formularzu członkostwa

7.        
Po przesłaniu wypełnionego Formularza członkostwa
Użytkownik otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną, na adres e-mail podany
w Formularzu członkostwa e-mail, w którym wysłany zostanie link wymagający jego
aktywacji. Po kliknięciu w link, dane podane przez Użytkownika zostaną dopisane
do bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę w celu wysyłki treści związanych z
działalnością Klubu Segafredo, wskazanych w Zasadach Klubu.

8.        
Po potwierdzeniu zapisania się do Klubu Segafredo,
Użytkownik otrzymuje niezwłocznie  –
drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu członkostwa,
potwierdzenie zapisu do Klubu Segafredo. Z tą chwilą Użytkownik uzyskuje
możliwość́ dostępu do benefitów wynikających z członkostwa w Klubie Segafredo
wskazanych w Zasadach klubu.

 

§ 7. Reklamacje

1.        
Reklamacje związane ze świadczeniem usług  drogą elektroniczną w Serwisie internetowym
Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail
wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu.

2.        
Usługodawca ustosunkuje się do takiej reklamacji
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
złożenia.

3.        
Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma
prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w
terminie 14 dni od jej zawarcia.

 

1.     Administratorem danych osobowych
Użytkownika jest Usługodawca, który odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie
danych osobowych, w tym zasady ich zbierania i przechowywania,
a także prawa Użytkownika związane z jego danymi osobowymi.

2.     Dane osobowe Użytkownika zbierane
przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego przetwarzane są przede
wszystkim w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do celów
marketingowych.

3.     Szczegółowe informacje dotyczące
zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o prawach Użytkownika
związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce
prywatności dostępnej w Serwisie internetowym, m.in. w stopce strony głównej Serwisu.

4.     Szczegółowe informacje dotyczące
zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Plików cookies
dostępnej w Serwisie internetowym, m.in. w stopce strony głównej Serwisu.

 

§ 9. Media
społecznościowe

1.     Usługodawca prowadzi konto
firmowe w serwisach społecznościowych takich jak Facebook pod nazwą
 Segafredo Zanetti Poland, na Instagramie pod nazwą
Segafredo_zanetti_poland, na YouTube pod nazwą Segafredo Zanetti Poland oraz LinkedIn pod
nazwą
Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. (dalej: Fanpage).

2.     Celem prowadzenia Fanpage`a jest
prezentowanie marki Usługodawcy, a także informowanie użytkowników portali
społecznościowych o nowościach, aktualnych promocjach i nadchodzących
wydarzeniach.

 

 

1.     Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
na prawach konsumenta przysługuje prawo skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz
zasady dostępu do tych procedur, dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.     Przy Prezesie Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333
lub 22 55 60 332, email: [email protected] lub adres pisemny:
w Centrali Urzędu: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego
zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach
dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3.     Konsument lub Przedsiębiorca na
prawach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)        
wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego
sądu konsumenckiego, o którym mowa w min.. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą (więcej
informacji na stronie:
http://www.spsk.wiih.org.pl/);

2)        
wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z .art. 36 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn.
zm.) (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce
wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);

3)        
pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsume.in.
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady
udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz
pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni
robocze, w godzi–ach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4.     Pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną
stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i
przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem
internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/ )

5.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów
powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym Przedsiębiorcą, zostanie
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

1.     Żadne z postanowień Regulaminu
nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie powinno być również w ten
sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części
Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne
respektowanie i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu
Regulaminu.

2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku wystąpienia, w szczególności:

1)    zmiany przepisów prawa
regulujących prowadzenie Serwisu internetowego, w tym w szczególności
świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływającej na
wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie dot. usług świadczonych drogą
elektroniczną zawieranej pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą;

2)    konieczności dostosowania zasad
prowadzenia Serwisu internetowego do nakazów, orzeczeń, postanowień lub
wytycznych wynikających z decyzji właściwego, w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę
działalności, organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego,
wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie dot.
świadczenia usług drogą elektroniczną lub Umowie sprzedaży, zawieranej pomiędzy
Użytkownikiem i Sprzedawcą;

3)    zmiany sposobu prowadzenia Serwisu  internetowego;

4)    zmiany zakresu lub zasad
świadczenia przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, do
których stosuje się postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności w
przypadku zmiany, wycofania bądź wprowadzenia nowych funkcjonalności lub usług
objętych Regulaminem i oferowanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu
internetowego;

5)    wątpliwości interpretacyjnych
dotyczących treści Regulaminu;

6)    przekształceń podmiotowych Usługodawcy
albo zmian danych identyfikacyjnych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie.

3.     O zmianach Regulaminu i ich
zakresie Użytkownik będzie poinformowany przez publikację aktualnej wersji
regulaminu na stronie Serwisu internetowego, a Użytkownik, który dokonał zapisu
do Klubu Segafredo zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub za pomocą
wiadomości SMS. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 14 dni przed
wejściem w życie nowego regulaminu.
W przypadku Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin,
mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie
Regulaminu. Wypowiedzenia można dokonać drogą elektroniczną, poprzez przesłanie
stosownego oświadczenia na adres e‑mail wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu.

4.     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem
stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

5.     Regulamin w aktualnej wersji
obowiązuje od dnia 18.09.2023 r.

 

 

 

 Aby pobrać dokument w formacie PDF, kliknij TUTAJ

 

ZASADY CZŁONKOSTWA W KLUBIE SEGAFREDO

§ 1. Definicje

1.     Użyte w tym dokumencie pojęcia i zwroty pisane wielką lub małą literą, mają następujące znaczenie:

1)    Formularz członkostwa – dostępny w Serwisie internetowym formularz, który umożliwia dołączenie do Klubu Segafredo;

2)    Klubowicz – Użytkownik Serwisu Internetowego, który za pośrednictwem Formularza członkostwa zapisał się do Klubu Segafredo; W ramach Klubu Segafredo Klubowicz będzie miał możliwość udziału w akcjach takich, jak: wydarzenia, konkursy, promocje, oferty, kody rabatowe, ankiety badawcze, zapytania o opinię, ankiety satysfakcji, dostęp do ekskluzywnych materiałów i benefitów wyłącznie dla Klubowiczów, w tym quizów, porad baristów dotyczących sztuki parzenia kawy, przepisów kawowych, e-booków i video o tematyce kawowej;

3)    Klub Segafredo – społeczność zainteresowana produktami marki Segafredo organizowana przez Usługodawcę  i umożliwiająca Klubowiczom udział w aktywnościach oferowanych przez Usługodawcę w celu promowania nowych produktów marki Segafredo, której działalność i cel zostały opisane w Zasadach Członkostwa w Klubie Segafredo.

4)    Regulamin Serwisu –regulamin Serwisu internetowego, będący regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5)    Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem: www.segafredo.club oraz na dalszych podstronach, za pośrednictwem którego Użytkownik może zapisać się do Klubu Segafredo i za pośrednictwem, którego można świadczyć usługi drogą elektroniczną;

6)    UsługodawcaSegafredo Zanetti Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127098, BDO: 000010973;

7)    Użytkownik – osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie internetowym;

8)    Zasady Klubu – niniejsze Zasady Członkostwa w Klubie Segafredo dostępne na stronie Serwisu internetowego pod linkiem:

https://segafredo.club/wp-content/uploads/2023/09/Zasady-czlonkostwa-w-Klubie-Segafredo.pdf.

 

§ 2. Działalność Klubu Segafredo

1.     Działalność Klubu Segafredo polega na przesyłaniu przez Usługodawcę Użytkownikom, na wskazane w Formularzu Członkostwa dane (tj. telefon i/lub adres email) wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczących Usługodawcy – Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. Treści te dotyczą produktów, ofert, promocji i aktualności Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. Oznacza to, że jako członek Klubu Segafredo Klubowicz może otrzymać od Usługodawcy np. zaproszenie do udziału w konkursach, kody rabatowe do wykorzystania w sklepach internetowych Usługodawcy, prośby o wyrażenie opinii o produktach/akcjach Usługodawcy, prośby o wypełnienie ankiet dotyczących produktów/akcji Usługodawcy. Informacje takie mogą być przesyłane za pomocą systemów do automatycznej wysyłki takich wiadomości.

2.     Klubowicze mogą korzystać z przewidzianych przez Usługodawcę benefitów, które są dedykowane wyłącznie członkom Klubu Segafredo. Benefitami takimi mogą być np.:

1)    możliwość otrzymania upominków związanych z przynależnością do Klubu Segafredo;

2)    możliwość wzięcia udziału w akcjach promocyjnych, konkursach i wydarzeniach przeznaczonych wyłącznie dla Klubowiczów;

3)    dostęp do porad baristów dotyczących sztuki parzenia kawy, przepisów kawowych, e-booków i video o tematyce kawowej

4)    możliwość uzyskania specjalnych (przeznaczonych wyłącznie dla Klubowiczów) rabatów lub ofert promocyjnych dotyczących zakupu oferowanych przez Usługodawcę produktów lub usług;

5)    możliwość opiniowania i sprawdzania nowych produktów Segafredo

Benefity dla Klubowiczów są każdorazowo określone przez Usługodawcę i komunikowane Klubowiczom odrębnie – przede wszystkim w ramach korespondencji elektronicznej/SMS na dane kontaktowe udostępnione przez Klubowiczów w Formularzu członkostwa.

3.     Celem uniknięcia wątpliwości, w związku z Klubem Usługodawca nie zaciąga wobec Klubowiczów zobowiązania do zapewnienia Klubowiczom przywilejów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w określonej ilości lub o określonej częstotliwości bądź wartości. Przywileje związane z członkostwem w Klubie Segafredo mogą być realizowane przy różnych okazjach i w różnych formach, określonych każdorazowo przez Usługodawcę.

 

§ 3. Warunki uzyskania członkostwa w Klubie Segafredo

1.     Członkostwo w Klubie Segafredo jest nieodpłatne. Zapisanie się do niego jest dobrowolne.

2.     Aby stać się członkiem Klubu Segafredo dokonać rejestracji za pomocą Formularza członkostwa dostępnego w Serwisie Internetowym.

3.     Członkostwo w Klubie jest możliwe dla wszystkich użytkowników Internetu, którzy spełniają następujące warunki:

1)    posiadają aktywną skrzynkę e-mail i aktywny numer telefonu komórkowego;

2)    zgodnie z prawem mogą skutecznie zapisać się do Klubu Segafredo, w tym udzielić zgody na otrzymywanie treści marketingowych na podany przez nich adres e-mail i numer telefonu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z członkostwem w Klubie;

3)    w przeznaczonym do tego formularzu zapisu do Klubu Segafredo (Formularz członkostwa)  podadzą nam swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) i zapiszą się do Klubu Segafredo, udzielając nam równocześnie niezbędnej zgody na otrzymywanie treści marketingowych na podany adres e-mail i numer telefonu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z członkostwem w Klubie Segafredo.

 

§ 4. Rezygnacja z członkostwa w Klubie Segafredo

1.     Klubowicz może zrezygnować z członkostwa w Klubie Segafredo w każdym czasie, bez podawania przyczyny.  W tym celu należy:

1)    Złożyć w dowolnej formie oświadczenia świadczącego o rezygnacji z członkostwa w Klubie Segafredo na jeden z adresów kontaktowych Usługodawcy:

a)     Adres do korespondencji w formie papierowej: ul. Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia;

b)    Adres do w formie elektronicznej, email: [email protected] (w celu potwierdzenia tożsamości prosimy o wysłanie e-maila z adresu, który został podany w Formularzu członkostwa w związku z zapisaniem się do Klubu Segafredo);

c)     Numer telefonu kontaktowego: +48 784 000 900 (w celu potwierdzenia tożsamości prosimy o wysłanie SMS/kontakt telefoniczny z numeru, który został podany w Formularzu członkostwa w związku z zapisaniem się do Klubu Segafredo);

2.     Za rezygnację z członkostwa w Klubie uważa się również cofnięcie udzielonych przy wysyłaniu Formularza członkostwa zgody/zgód na przesyłanie informacji handlowych (jeśli czynność ta uniemożliwia zgodną z przepisami prawa  wysyłkę informacji handlowych do Klubowicza), m.in.  cofnięcie  zgód jest możliwe :

1) klikając odpowiedni link rezygnacyjny (resignlink) w stopce wiadomości wysłanej w ramach Klubu Segafredo. i/lub

2) kliknąć w link rezygnacji w pierwszej otrzymanej wiadomości SMS i po przekierowaniu na stronę WWW wypisu kliknąć „Potwierdź”

3.     Rezygnacja z członkostwa oznacza, że Użytkownik nie będzie już członkiem Klubu Segafredo i nie będzie mógł uzyskiwać przywilejów związanych z Klubem.

 

§ 5. Reklamacje

1.     W przypadku uwag dotyczących działalności Klubu Segafredo, można złożyć reklamację do Usługodawcy.

2.     Reklamację można wnieść w dowolny sposób pozwalający się nam z nią zapoznać, np. na piśmie (na nasz adres siedziby wskazany w § 4 ust.1 lit. a) Zasad Klubu) lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] .

3.     Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, dane kontaktowe), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania. Odpowiedzi na reklamację udzielimy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od jej wpływu. Odpowiedź prześlemy do Państwa listownie lub e-mailem – w zależności od sposobu wniesienia reklamacji

 

§6.  Zmiana Zasad Klubu

1.     Usługodawca jest uprawniony do zmiany niniejszych Zasad Klubu z następujących:

1)    zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji przez właściwe władze, mająca bezpośredni wpływ na treść Zasad Klubu i skutkująca koniecznością dostosowania ich do takiej zmiany;

2)    wydanie przez właściwe władze orzeczenia, decyzji lub zalecenia skutkującego potrzebą modyfikacji Zasad Klubu;

3)    aktualizacja danych firmowych lub adresów wskazanych w Zasadach Klubu;

4)    usunięcie ewentualnych omyłek lub błędów w treści Zasad Klubu;

5)    dążenie do poprawy jakości obsługi Użytkowników i Klubowiczów;

6)     zmiany dotyczące procedury zapisu do Klubu lub rezygnacji z niego;

7)    zmiany sposobu prowadzenia Klubu Segafredo (w tym m.in zmiany w zakresie korzyści wynikających z członkostwa  w Klubie – nowe rabatów, bonusy;

8)    zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Zasad Klubu, w tym w szczególności w przypadku zmiany, wycofania bądź wprowadzenia nowych funkcjonalności lub usług objętych Zasadami Klubu i oferowanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu internetowego;

9)    wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Zasad;

2.     O zmianach Zasad Klubu i ich zakresie Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną lub za pomocą wiadomości SMS. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowych  zasad. W przypadku Użytkowników, którzy zaakceptowali Zasady, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Zasad Klubu. Wypowiedzenia można dokonać drogą elektroniczną, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e‑mail wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1 Zasad Klubu.

 

§7.  Dane osobowe

1.     Administratorem danych osobowych Klubowicza jest Usługodawca, który odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, w tym zasady ich zbierania i przechowywania,
a także prawa Klubowicza  związane z jego danymi osobowymi.

2.     Dane osobowe Klubowiczów zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z działalnością Klubu Segafredo, tj. w celach marketingowych.

3.     Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie internetowym, m.in. w stopce strony głównej Serwisu.

4.     Szczegółowe informacje dotyczące zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Plików cookies dostępnej w Serwisie internetowym, m.in. w stopce strony głównej Serwisu.

 

§8.  Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nieuregulowanymi Zasadami stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.

2.     Zasady Klubu wchodzą w życie w dniu 18.09.2023 r.

 

 

Aby pobrać dokument w formacie PDF, kliknij TUTAJ

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „KUP KAWĘ CAFFE CREMA, ZAREJESTRUJ SIĘ W KLUBIE SEGAFREDO I ODBIERZ PREZENT GWARANTOWANY”

 

1.     Organizatorem Akcji promocyjnej „KUP KAWĘ CAFFE CREMA ,ZAREJESTRUJ SIĘ W KLUBIE SEGAFREDO I ODBIERZ PREZENT GWARANTOWANY”, zwana dalej „Akcją” jest Segafredo Zanetti Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127098, NIP: 8681746560 REGON: 852630900, zwana dalej „Organizatorem” lub „Segafredo”. 

2.     Celem Akcji jest promowanie nowych produktów marki Segafredo oraz zachęcenie osób kupujących produkty marki Segafredo i użytkowników serwisu internetowego: www.segafredo.club do zapisu do Klubu Segafredo, którego działalność i cel zostały opisane w Zasadach Członkostwa w Klubie Segafredo. Akcja jest prowadzona w serwisie: www.segafredo.club.

3.     Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Akcji.

4.     Uczestnik przed przystąpieniem do Akcji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5.     Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.

6.     Uczestnictwo w Akcji i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Akcji.

7.     Uczestnik Akcji może zgłosić wyłącznie swój udział w Akcji.

8.     Udział w Akcji jest bezpłatny. 

9.     Udział w Akcji mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz  łącznie :

1)    posiadają aktywną skrzynkę e-mail i aktywny polski numer telefonu komórkowego;

2)    w przeznaczonym do tego formularzu zapisu do Klubu Segafredo (Formularz członkostwa)  podadzą nam swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail i aktywny polski numer telefonu), zaakceptują treść niniejszego Regulaminu, Zasady Członkostwa w Klubie Segafredo  i zapiszą się do Klubu Segafredo, udzielając nam równocześnie niezbędnej zgody na otrzymywanie treści marketingowych na podany adres e-mail i numer telefonu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z członkostwem w Klubie Segafredo;

3)    w przeznaczonym do tego miejscu formularzu zapisu do Klubu Segafredo załączą czytelne zdjęcie/skan paragonu (lub innego dokumentu księgowego), z którego wynika data zakupu oraz rodzaju zakupionej kawy – format pliku PNG, JPG, TIF, rozmiar pliku nie większy niż 5 MB;

4)    zakupią w czasie trwania akcji (tj. w okresie od 29 września do 22 grudnia 2023 roku)  jedną z następujących rodzajów kawy marki Segafredo: Caffe Crema Classico 1kg, lub Caffe Crema Dolce 1 kg Lub Caffe Crema Gustoso 1 kg lub Caffe Crema Collezione 1 kg i  w przeznaczonym do tego miejscu w formularzu zapisu do Klubu Segafredo (Formularz członkostwa)  podadzą numer paragonu/dokumentu zakupu na podstawie, którego dokonano zakupu wskazanej powyżej kawy marki Segafredo.

10. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora. Przez „członków rodziny” rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

11. W celu dokonania Zgłoszenia udziału w Akcji, Uczestnik powinien w przeznaczonym do tego formularzu zapisu do Klubu Segafredo (Formularz członkostwa)  podać nam swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail i aktywny polski numer telefonu), zdjęcie/skan dokumentu zakupu kawy marki Segafredo, o którym mowa w ust. 9 pkt 3-4) powyżej i zapisać się do Klubu Segafredo, udzielając nam równocześnie niezbędnej zgody na otrzymywanie treści marketingowych na podany adres e-mail i numer telefonu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z członkostwem w Klubie Segafredo.

12. Akcja jest organizowana od dnia 29 września 2023 roku do dnia 22 grudnia 2023 roku do godz.23.59.

13. Organizator, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od potwierdzenia adresu e-mail i numeru telefonu wskazanego w Formularzu członkostwa przez osobę zainteresowaną wzięciem udziału w Akcji i spełniającą warunki wskazane w ust. 9 powyżej, wysyła (emailem lub SMS) na adres email/numer telefonu  podany przez Uczestnika w Formularzu członkostwa:

1)      do pierwszych 1000 osób, które zgłosiły udział w Akcji  – jednorazowy kod uprawniający do zakupu biletu do Multikina w terminie do dnia 30.06.2024 r. zgodnie z regulaminami Multikino S.A, dostępnym pod linkiem: https://multikino.pl/informacje/regulaminy;

2)      do kolejnych Uczestników, którzy w okresie trwania Akcji prawidłowo zgłosili swój udział w Akcji –  jednorazowy kod rabatowy uprawniających do skorzystania  w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku z rabatu w wysokości 20 zł brutto przy zakupach w kwocie co najmniej 100 zł w sklepie online www.sklepsegafredo.pl, zgodnie z regulaminem sklepu dostępnego pod linkiem: https://www.sklepsegafredo.pl/img/Regulaminy/Regulamin_sklepu_internetowego_Polityka_prywatności_i_pliki_cookies_SklepSegafredo_od_1_kwietnia_2023.pdf 

14. Organizator jest uprawniony do odmowy wysyłki prezenty gwarantowanego, o którym mowa w ust. 13 powyżej w następujących przypadkach:

a)         Uczestnik nie potwierdził adresu e-mail i/lub numeru telefonu zgłoszonego w Formularzu członkostwa;

b)         Uczestnik zgłosił numer telefonu, który nie jest aktywnym polskim numerem;

c)         Uczestnik podał nieprawidłowe/nieprawdziwe dane lub dane niekompletne, w tym m.in. nie spełniające wymogu ust. 9 pkt 3) – 4) Regulaminu;

d)         Uczestnik przedstawił dowód zakupu kaw, o których mowa w ust. 9 pkt 4) Regulaminu, wskazujący na zakup kaw poza okresem trwania akcji (tj. zakupu kawy w okresie innym niż od 29 września do 22 grudnia 2023 roku);

e)         Uczestnik przedstawił dowód zakupu kaw, który został uprzednio zgłoszony i wykorzystany w Akcji;

15. Kody , o których mowa w ust. 13 powyżej  nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Organizatorowi. Kody nie sumują się z innymi kodami.

16. Kody , o których mowa w ust. 13) powyżej są aktywne od momentu przekazania go Uczestnikowi Promocji.

17. Skorzystanie z przesłanych kodów, o których mowa w ust. 13 powyżej zależy od Uczestnika Promocji. Uczestnik Promocji ma możliwość nieskorzystania z przekazanego kodu .

18. Kody , o których mowa w ust. 13 powyżej nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod .

19.  Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden kod , z puli tych, o których mowa w ust. 13 powyżej.

20. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora.

21. Dane osobowe Uczestników Akcji są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w sposób wskazany w Polityce prywatności.

22. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Akcją jest Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. z siedzibą             w Bochni, ul. Partyzantów 7, 32 – 700 Bochnia, e-mail: [email protected]. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Segafredo, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Akcji oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Segafredo, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

23. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o z siedzibą w Bochni, ul. Partyzantów 7, 32 – 700 Bochnia, e-mail: [email protected] lub mailem na adres: [email protected] Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o: [email protected].

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jego trwania z ważnych powodów, w tym w szczególności Organizator może przedłużyć okres trwania Akcji lub zmodyfikować zakres nagród. Zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej uczestników Akcji i naruszać praw nabytych już przez Uczestników przed dokonaniem zmian w Regulaminie. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w serwisie www.segafredo.club .

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.