Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SEGAFREDO.CLUB

 Aby pobrać dokument w formacie PDF, kliknij TUTAJ

 § 1. Postanowienia ogólne

 

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka prywatności” lub „Polityka”) powstała celem uregulowania zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób odwiedzających oraz korzystających ze strony internetowej www.segafredo.club (zwanych dalej: „Użytkownikami”, a każdy z osobna „Użytkownikiem”).

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www. segafredo.club (zwanej dalej: „Stroną” lub „Serwisem internetowym”) jest spółka Segafredo Zanetti Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127098, NIP: 8681746560, REGON: 852630900, BDO: 000010973, adres e-mail: [email protected].; tel.: 784 000 900 (dalej: „Administrator”).

Administrator dba o ochronę danych osobowych oraz prywatność Użytkowników. Dane  osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział jak może chronić zarówno swoje dane osobowe, jak i swoją prywatność. W związku z tym, prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych lub Polityką prywatności, w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]

Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: [email protected].

 

Użyte poniżej pojęcia i zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w niniejszej Polityce.

§ 2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

 

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celach i w oparciu o podstawy prawne, wskazane poniżej:
  • realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań́ na żądanie osoby, której dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • odbieranie i udzielanie odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania i zgłoszenia w sprawach związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • odbieranie i udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora, niezwiązane z zawarta umową, w formie telefonicznej lub na wskazany adres e-mail (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes)– podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • rozpatrywanie reklamacji związanych z zawartymi umowami – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • przyjmowanie oświadczeń w przedmiocie odstąpienia od zawartych umów – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • w celach marketingowych związanych z działalnością Klubu Segafredo, w tym wysyłania informacji handlowych i treści marketingowych drogą elektroniczną/SMS pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
  • w celach związanych z bieżącą działalnością operacyjną Administratora, w tym na potrzeby tworzenia analiz i raportów oraz poprawiania jakości świadczonych przez Administratora usług (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. w zakresie przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • zapewnienie i optymalizacja prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowywanie zawartości Strony do preferencji Użytkowników, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, Tag Manger, Gooogle Ads i tagów remarketingowych, HotJar, Piksel Facebooka, SALESmanago Marketing Automation (prawnie uzasadniony cel Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  • w celu przesyłania informacji o promocjach, rabatach, ofertach Administratora – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
  • w celu obsługi firmowego fanpage`a na portalu Facebook pod nazwą: Segafredo Zanetti Poland, konta na portalu Instagram pod nazwą: segafredo_zanetti_poland, konta na portalu LinkedIn pod nazwą Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami korzystającymi z ww. mediów społecznościowych (prawnie uzasadniony interes administratora) – podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w celu obsługi firmowego kanału na YouTube prowadzonego pod nazwą Segafredo Zanetti Poland, w tym wchodzenia w interakcje z Użytkownikami komentującymi udostępniane filmiki, pozyskiwania informacji o subskrybentach konta (prawnie uzasadniony interes administratora) – podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • w celu przeprowadzenia konkursów realizowanych w Serwisie Internetowym w ramach Klubu Segafredo lub w mediach społecznościowych ( w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów konkursów, w celu wydania/wysyłki nagród laureatom), o ile odmiennie nie wynika z regulaminów dedykowanych poszczególnych konkursów – podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  • w celu realizacji majątkowych praw autorskich (w tym korzystania z udzielonych przez Użytkowników licencji) – podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

§ 3 Konsekwencje niepodania danych  

 

Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

 • Użytkowników dokonujących zapisu do Klubu Segafredo – ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zapisu do Klubu Segafredo; Użytkownik w dalszym ciągu będzie mógł jednak korzystać z możliwości przeglądania Serwisu Internetowego;
 • Użytkowników, którzy składają reklamację w związku z zawartą umową lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy – ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia przez Administratora złożonej reklamacji bądź przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • pozostałych wymienionych w niniejszej Polityce procesów – jest również dobrowolne.

§ 4. Okres przechowywania danych osobowych 

 

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy – przez okres realizacji zawartej umowy i do czasu jej prawidłowego rozliczenia, a także do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi.

§ 5. Prawa przysługujące Użytkownikowi

 

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych i przechowywanych danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Użytkownik ma prawo także do bycia zapomnianym.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jego danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Niezależnie od podstaw przetwarzania, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich

 

W związku z tym, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych np. poprzez stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa przewidzianych przez RODO lub stosowanie standardowych klauzul umownych. Informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne znajdziesz w polityce prywatności zamieszczonej przez takie podmioty, m. in.:

Google Ireland Limited:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Limited LTD: https://www.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

 

§ 7. Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

 

Administrator informuje, że jego działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator przekazuje Państwa dane osobowe. Odbiorcami podanych danych są m. in. firmy świadczące usługi kurierskie, magazynowe, ale także agencje marketingowe, którym Administrator powierza organizację promocji, zarządzanie kampaniami reklamowymi, przeprowadzanie konkursów oraz podmioty świadczące usługi płatnicze. Podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

§ 8. Profilowanie

 

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

§ 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z profilami Administratora w serwisach społecznościowych oraz w serwisie Internetowym Youtube

 

Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników:

 • serwisów społecznościowych korzystających z fanpage`a Strony prowadzonego na portalu Facebook pod nazwą  Segafredo Zanetti Poland  oraz na Instagramie pod nazwą segafredo_zanetti_poland ,
 • portali społecznościowych odwiedzających/korzystających z profilu prowadzonego przez Administratora na portalu społecznościowym LinkedIn pod nazwą Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.,
 • korzystających/subskrybujących konto Administratora prowadzone w serwisie Internetowym YouTube pod nazwą Segafredo Zanetti Poland.

Dane osobowe ww. użytkowników, którzy:

 • udostępniają lub komentują wpisy/filmy Administratora;
 • kontaktują się z Administratorem za pośrednictwem oferowanych przez dany serwis/portal narzędzi (komentarze, wiadomości prywatne);
 • biorą udział w organizowanych przez Administratora akcjach promocyjnych i konkursach;

a także dane osobowe innych podmiotów, zamieszczone przez użytkowników serwisów społecznościowych na naszych profilach (np. w komentarzu, w wiadomości prywatnej), są przetwarzane przez Administratora w celach, opisanych w § 2 niniejszej Polityki. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim zgoda Użytkownika wyrażona poprzez kliknięcie „Lubię to”/„subskrybuj” czy „obserwuj”. Ponadto, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników, którzy wysłali zapytanie do Administratora za pomocą komunikatorów udostępnionych przez portale społecznościowe czy zostawili komentarz  pod filmem lub wpisem, jest art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes Administratora).

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych odpowiada Twoim danym udostępnionym na Twoim profilu publicznym w danym serwisie/portalu społecznościowym czy Internetowym oraz danym, które zdecydujesz się podać w komentarzu lub zgłoszeniu przesłanym za pomocą narzędzi komunikacyjnych udostępnionych przez ten serwis. Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej Polityce prywatności.

Przysługuje Ci także prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wystarczy, że w tym celu odklikasz „Lubię to”/„subskrybuj” czy „obserwuj”, a informacje o aktywnościach Administratora na jego fanpage`ach i profilach nie będą Ci wyświetlane.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z postanowieniami regulaminu i polityką prywatności każdego z portali społecznościowych/serwisu Internetowego. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dedykowanymi dla każdego z portali/serwisu.

 

§ 10. Filmy z serwisu YouTube

Na Stronie Internetowej zostały osadzone filmy Administratora zamieszczone w serwisie YouTube. Odtwarzanie tych filmów możliwe jest bezpośrednio z poziomu Strony.  Z chwilą odtworzenia filmu na naszej Stronie dane o Użytkowniku przekazywane są do serwisu YouTube. Samo odwiedzanie naszej Strony, bez kliknięcia w film, nie powoduje pobierania Twoich danych przez serwis YouTube.

Dalsze cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez serwis YouTube zamieszczone zostały w polityce prywatności serwisu. Adres i Polityka prywatności serwisu YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

§ 11. Przekierowanie na inne strony Internetowe Administratora

 

Użytkownik korzystający ze Strony, wybierając poszczególne zakładki/opcje Strony, może zostać przekierowany na inne strony Internetowe Administratora. Po przeniesieniu na poszczególne strony Internetowe przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadach opisanych w polityce prywatności i plików cookies dedykowanych dla tych stron.

Zalecamy zapoznanie się z poszczególnymi politykami prywatności zamieszczonymi na stronach Internetowych Administratora.

§ 12. Klub Segafredo

 

Każdy Użytkownik ma możliwość zapisania się do Klubu Segafredo tworzonego przez Administratora, poprzez podanie swojego adresu e-maili i numeru telefonu, na który chciałby otrzymywać wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczących Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. Celem zapisania się do Klubu Segafredo niezbędne jest podanie swojego adresu e-mailu i numeru telefonu w przeznaczonym do tego części formularza członkostwa.

Po przesłaniu wypełnionego Formularza członkostwa Użytkownik otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu członkostwa e-mail, w którym wysłany zostanie link wymagający jego aktywacji. Po kliknięciu w link, dane podane przez Użytkownika zostaną dopisane do bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę w celu wysyłki treści związanych z działalnością Klubu Segafredo, wskazanych w Zasadach Klubu.

 

Po potwierdzeniu zapisania się do Klubu Segafredo, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie  – drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu członkostwa, potwierdzenie zapisu do Klubu Segafredo. Z tą chwilą Użytkownik uzyskuje możliwość́ dostępu do benefitów wynikających z członkostwa w Klubie Segafredo wskazanych w Zasadach klubu.

 

W ramach Klubu Segafredo Administrator będzie wysyłał Użytkownikowi informacje o planowanych wydarzeniach, konkursach promocjach, oferty, zaproszenia na wydarzenia, kody rabatowe, ankiety badawcze, zapytania o opinię, ankiety satysfakcji) związane z działalnością Administratora, m.in. związane z działalnością  Klubu Segafredo wskazaną w Zasadach Klubu.

Podanie niezbędnych danych do zapisania się do Klubu Segafredo oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie – na wskazany adres e-mail, informacji handlowych oraz marketingowych za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).

Podanie niezbędnych danych do zapisania się do Klubu Segafredo oznacza także wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń́ końcowych Użytkownika (np. telefonu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych, zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576, z późn zm.).

Wyrażenie zgody i podanie ww. danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przesyłania Użytkownikowi treści marketingowych, w tym informowania o nowych usługach, promocjach, rabatach, braniu udziału w ankietach związanych z działalnością Klubu Segafredo

 

Pamiętaj, że w każdym czasie możesz zrezygnować́ z członkostwa w Klubie Segafredo:

– klikając odpowiedni link rezygnacyjny (resignlink) w stopce wiadomości wysłanej w ramach Klubu Segafredo. i/lub

– kliknąć w link rezygnacji w pierwszej otrzymanej wiadomości SMS i po przekierowaniu na stronę WWW wypisu kliknąć „Potwierdź”

 

§ 13. PLIKI COOKIES

 

W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), strona wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony Administratora. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne dla zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika.

Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony: rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odwiedzonej wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer, adres IP komputera, język przeglądarki.

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki Cookiem w następujących celach:

 • w celu zapewnienia poprawnego działania Strony i jej wyświetlania na urządzeniu Użytkownika;
 • w celu analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia dostosowania Strony do preferencji jej Użytkowników;
 • w celach marketingowych, w tym m.in. do ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie, spersonalizowania treści i reklam, oferowania funkcji społecznościowych .

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika;
 • pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

Pliki cookies firm niezależnych stosowane przez Administratora w ramach prowadzenia Sklepu internetowego:

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics, , Google Tag Manager oraz Google Ads. Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies zbieranymi do celów statystycznych instalując dodatek do przeglądarki internetowej, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o Użytkownikach i zdarzeniach na naszej Stronie przechowujemy na serwerach Google przez maksymalnie 26 miesięcy.

Adresy IP zbierane od Użytkowników zostają zanonimizowane przed ich przekazaniem do Google, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

 

W zakresie, w jakim dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, dane te są  przekazywane w zależności od lokalizacji Użytkownika do:

 1. a) Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii albo
 2. b) Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA – w przypadku użytkowników usług Google w Wielkiej Brytanii

Dzięki narzędziu Google Optimize Administrator może testować różne wersje strony internetowej, po to aby sprawdzić ich skuteczność pod kątem określonych przez siebie celów.

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika na stronie w celach analitycznych za pośrednictwem narzędzia HotJar (firmy Hotjar Ltd. z siedziba na Malcie), co pozwala nam prowadzić Sklep internetowy z uwzględnieniem informacji zwrotnych od Użytkowników. Hotjar Ltd. używa cookies i innych technologii by zbierać dane o zachowaniu Użytkowników Sklepu Internetowego oraz ich urządzeniach, takich jak w szczególności: ich adres IP (który jest zapisywany i przechowywany w formie zanonimizowanej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia, informacje o wykorzystywanej przeglądarce, geolokalizacji (wyłącznie kraju) oraz preferowanemu językowi. Hotjar Ltd. przechowuje te dane w poddanym pseudonimizacji profilu użytkownika. Dane o Użytkownikach i zdarzeniach w naszym Sklepie Internetowym przechowywane są na serwerach HotJar zgodnie informacjami z HotJar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011640427-How-long-does-Hotjar-keep-my-data-. Zarówno Hotjar Ltd., jak i Administrator nigdy nie używają tych danych do identyfikacji konkretnego Użytkownika, ani nie dokonają agregacji tych danych z danymi o Użytkowniku pozyskanymi z innych źródeł. Hotjar Ltd. legitymuje się własną polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z tworzenia jego profilu, przechowywania jego danych oraz dalszego używania przez Hotjar Ltd. ciasteczek – również na innych stronach internetowych – korzystając z formularza dostępnego na stronie https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
 1. Piksel Facebooka – usługa ta pomaga Administratorowi zarządzać reklamami na Facebooku i prowadzić działania remarketingowe. Jest to narzędzie analityczne, za pomocą którego Administrator może mierzyć skuteczność reklam oraz analizować działania podejmowane przez odwiedzających Użytkowników, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Tworzenie list remarketingowych na podstawie plików cookies gromadzonych przez Piksela odbywa się w panelu Facebook. Informacje zbierane za pośrednictwem Piksel Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
 2. SALESmanago Marketing Automation – usługa ta pomaga Administratorowi w prezentowaniu reklam dostosowanych do preferencji Klienta oraz realizacji innych form komunikacji treści marketingowych do Klienta (m.in. newsletter). Operatorem tego narzędzia internetowej reklamy jest Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-532), ul. Grzegórzecka 21, NIP: 676 244 77 54. Szczegółowe informacje o działaniu SALESmanago Marketing Automation możesz znaleźć pod następującymi adresami internetowymi: http://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji/ oraz https://www.salesmanago.pl/info/obowiazek-informacyjny.htm 
 3. Narzędzie Traffic Watchdog –  narzędzie, które zapewnia ochronę reklamy internetowej przed oszustwami marketingowymi takimi jak bezwartościowe wyklikiwanie reklamy przez roboty, nieuczciwą konkurencję lub użytkowników notorycznie klikających w płatne reklamy. Operatorem tego narzędzia jest Spark DigitUp sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31 – 060), pl. Wolnica 13/10, NIP: 6762496391. Szczegółowe informacje o działaniu Traffic Watchdog możesz znaleźć pod następującymi adresami internetowymi: Polityka prywatności (trafficwatchdog.pl)
 4. Wtyczki kierujące do social mediów (Facebook, Instagram), portalu społecznościowego LinkedIn oraz serwisu Internetowego YouTube: na Stronie został umieszczony odnośnik do fanpage Administratora prowadzonego na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, profilu Administratora prowadzonego na portalu społecznościowym LinkedIn, jak również kanału Administratora prowadzonego w serwisie Internetowym YouTube. Kliknięcie w ikonę danej wtyczki spowoduje bezpośrednie przeniesienie na  profile Administratora, w tym kanał na YouTube. Po aktywacji wtyczki dane osobowe użytkownika przekazywane są do odpowiedniego dostawcy wtyczek i przechowywane na jego serwerach. Administrator nie ma wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt.   

W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

 

Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki:

– Przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

– Przeglądarka Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

– Przeglądarka Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Przeglądarka Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

– Przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042